Để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tại địa phương, chúng tôi cho phép chuyển giao công nghệ sản xuất từ các vi khuẩn gốc từ phòng thí nghiệm về địa phương để sản xuất tại chỗ.

Chúng tôi thường xuyên:

  • Đào tạo cán bộ phục vụ nghiên cứu; đào tạo cán bộ khuyến nông-lâm cho các địa phương.
  • Mở các lớp tập huấn ngắn hạn cho nông dân về ứng dụng các loại phân bón vi sinh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và an toàn như : gạo, rau, quả, mía, cà phê, chè, …
  • Hỗ trợ các địa phương, các cơ sơ chăn nuôi  xây dựng quy trình xử lý chất thải hữu cơ thành phân ủ, phân bón hữu cơ vi sinh  chất lượng cao.
  • Hỗ trợ các địa phương xây dựng các phân xưởng sản xuất, tổ chức khảo nghiệm và kiểm tra chất lượng phân bón vi sinh.
  • Phối hợp với các tổ chức kinh tế, khoa học công nghệ trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ tư vấn, điều tra, khảo sát, đánh giá và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất phân bón vi sinh.

Các sản phẩm chuyển giao sản xuất bao gồm

1. PHÂN Ủ
2. PHÂN HỮU CƠ VI SINH
3. XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ THÀNH PHÂN Ủ VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH


Các cơ sở sản xuất

7 thoughts on “Chuyển giao công nghệ

  1. Tymborn says:

    In clinical studies, VIAGRA was assessed for its effect on the ability of men with erectile dysfunction ED to engage in sexual activity and in many cases specifically on the ability to achieve and maintain an erection sufficient for satisfactory sexual activity cialis professional Ordering from a website allows privacy and anonymity

Leave a Reply

Your email address will not be published.