Các nghiên cứu đăng trên tạp chí

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phân bón vi sinh BioGro đã phối hợp cùng với nhiều chuyên gia Quốc tế cùng nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm vi sinh BioGro. Các bài viết khoa học của chúng tôi đã được đăng trên các trang tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới.


1. Nguyen Thanh Hien, Deaker, R. Kennedy, I.R. and Roughley, R.J. (2003) The positive yield response of field-grown rice to inoculation with a multi-strain biofertiliser in the Hanoi area, Vietnam. Symbiosis 35, 231-245.

2. Phan Thi Cong, Tran Dang Dung, Tran Minh Hien, Nguyen Thanh Hien, Choudhury, Abu T.M.A., Kecskés, M.L. and Kennedy, I.R. (2009) Inoculant plant growth-promoting microorganisms enhance utilisation of urea-N and grain yield of paddy rice in southern Vietnam. European Journal of Soil Biology,45, 52-61.

3. Kecskés, M. L., Rose, M. T., Michel, E., Lauby, B. Rakotondrainibe, M., Casteriano, A., Palágyi, A., Moutouvirin, A., Elter, S., Guillas, R., Krishnen G., and Kennedy, I. R. (2009) Rapid immuno-monitoring of inoculant plant growth-promoting microorganisms. Engineering in Life Sciences 9, 431-436.

4. Phan, C., Tran, D., Nguyen, H., Choudhury, A.T.M.A, Rose, M. T., Kecskes, M. L., Deaker, R., Kennedy, I.R. (2011) Effects of a multi-strain biofertiliser and phosphorus rates on nutrition and grain yield of paddy rice on a sandy soil in southern Vietnam. Journal of Plant Nutrition 34, 1058-1069.

5. Rose, M.T., Deaker, R., Potard, S., Kennedy, I.R. (2011) The survival of plant growth promoting microorganisms in peat inoculant as measured by selective plate counting and enzyme-linked immunoassay. World Journal of Microbiology & Biotechnology 27, 1649-1659.

6. Phan, C., Tran, D., Nguyen, H., Choudhury, A.T.M.A, Rose, M. T., Kecskes, M. L., Deaker, R., Kennedy, I.R. (2011) Effects of a multi-strain biofertiliser and phosphorus rates on nutrition and grain yield of paddy rice on a sandy soil in southern Vietnam. Journal of Plant Nutrition 34, 1058-1069.

7. Krishnen, Ganisan, Kecskés, Mihály L., Rose, Michael T., Geelan-Small, Peter Amprayn, Khanok-on, Pereg, Lily, Kennedy, Ivan R. (2011) Field monitoring of plant growth promoting rhizobacteria by colony immunoblotting. Canadian Journal of Microbiology 57, 914-922.

8. Amprayn, Khanok-on; Rose, Michael T.; Kecskes, Mihaly; Pereg, Lily; Hien T Nguyen, Kennedy, I.R (2012) Plant growth promoting characteristics of soil yeast (Candida tropicalis HY) and its
effectiveness for promoting rice growth. Applied Soil Ecology 61, 295-299.

9. Nguyen Thanh Hien, Pham Van Toan, Choudhury, A.T.M.A., Rose, M.T., Roughley, R.J. and Kennedy, I.R. (2014) Field application strategies for the inoculant biofertilizer BioGro supplementing fertilizer nitrogen application in rice production. Journal of Plant Nutrition 37,1837-1858.

10. Rose M.T., To Lan Phuong, Dang Kieu Nhan, Phan Thi Cong , Nguyen Thanh Hien and Kennedy, I.R. (2014) Up to 52 % N fertilizer replaced by biofertilizer in lowland rice via farmer participatory research. Agronomy Sustainable Development 34,857-868.

7 thoughts on “Các nghiên cứu đăng trên tạp chí

Leave a Reply

Your email address will not be published.