Ở Trang trại GreenGate, chúng tôi sử dụng các quy trình hoàn toàn hữu cơ tuy nhiên phương thức này chưa từng được thực hiện ở Việt Nam. Chúng tôi phát triển phương thức canh tác dựa trên sự kết nối liên thông của thế giới sống, để thực hiện được điều đó cần một sự hiểu biết tinh tế về đa dạng sinh học và đòi hỏi việc thực hiện canh tác một cách hợp lý và có trách nhiệm

8 thoughts on “Công ty GreenGate

  1. Pingback: pērk mežu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *