Các dự án BioGro đã triển khai

01Dự án: Cố định nitơ ở vùng rễ lúa

Tổ chức tài trợ: Trường Đại học tổng hợp và Liên hiệp quốc ( UNU ) tài trợ từ năm 1984 – 1990
Thời gian tài trợ: 07 năm

02Dự án: Cố định nitơ cộng sinh trên bèo hoa dâu

Tổ chức tài trợ: Trường Đại học tổng hợp Hà Lan (NUFFIC) tài trợ từ năm 1979-1992
Thời gian tài trợ: 13 năm

03Tham gia chương trình Công nghệ Sinh học cấp Nhà nước.

Thời gian tài trợ: 05 năm (1986-1992)

04Dự án: Sản xuất và ứng dụng phân đạm vi sinh trên cây lúa và rau tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Tổ chức tài trợ: Tổ chức CIDSE tài trợ từ năm 1994 – 1997
Thời gian tài trợ: 03 năm

05 Dự án: Nghiên cứu và sản xuất phân lân vi sinh Tổ chức tài trợ.

CIDSE tài trợ từ năm 1997-1999
Thời gian tài trợ: 03 năm

06 Dự án: Phân vi sinh, phân ủ và IPM trên cây chè

Tổ chức tài trợ: CIDSE tài trợ từ năm 1997-1999
Thời gian tài trợ: 02 năm

07Dự án: Sản xuất rau hữu cơ.

Tổ chức tài trợ: CIDSE tài trợ từ năm 1999-2002
Thời gian tài trợ: 02 năm

08 Dự án: Cải tạo đất bạc màu bằng cách bón phân vi sinh tại Ba Vì, Hà Tây

Tổ chức tài trợ: Quỹ Môi trường Toàn Cầu tài trợ từ năm 1999 -2001
Thời gian tài trợ: 03 năm

09 Dự án: Sản xuất phân vi sinh để phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và Australia

Tổ chức tài trợ: Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Australia (ACIAR) tài trợ từ năm 1999-2000
Thời gian tài trợ: 02 năm

10Dự án: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật kiểm tra chất lượng phân vi sinh để sản xuất lúa.

Tổ chức tài trợ: Chương trình phát triển nông nghiệp va nông thôn Australia ( CARD Program ) tài trợ từ năm 2000- 2002
Thời gian tài trợ: 02 năm

11 Dự án: Bón phân vi sinh cho lúa nhằm sử dụng các chất dinh dưỡng hiệu quả.

Tổ chức tài trợ: ACIAR tài trợ từ năm 2004 – 2007
Thời gian tài trợ: 03 năm

12 Dự án: Hỗ trợ nông nghiệp Cacbon thấp.
Tên đề tài nghiên cứu: Chăn nuôi tiết kiệm nước.

Tổ chức tài trợ: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)
Thời gian tài trợ: 01 năm (2018-2019


Biogro_fertilizer