Xử lý chất thải chăn nuôi bằng sản phẩm BioGro thành phân bón hữu cơ vi sinh

Xử lý chất thải chăn nuôi bò tại trang trại sữa Mộc Châu

Nguyên lý công nghệ: Xử lý chất thải chăn nuôi dựa trên nguyên tắc sử dụng tập đoàn vi sinh vật hiếu khí để phân hủy chất thải thành các chất dinh dưỡng nuôi vi sinh vật, cây trồng và thủy sản.


Sơ đồ xử lý chất thải lỏng thành phân bón hữu cơ vi sinh BioGro

xulynuocthai-01

 


Sơ đồ xử lý chất thải rắn thành phân bón hữu cơ vi sinh BioGro

Sơ đồ xử lý chất thải chăn nuôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.